Автоматы дозировочно-наполнительные

Дозировочно-наполнительные автоматы ДН2 и ДН3
Марка
Производ-сть
Мощность
Габариты

 

       
ДН1-1-160-2 50-100, до 1000мл.
1,1
1550х1355х1750
ДН2-01-160-2 3000-6000б/ч,ж.б. доза до 100 мл.
1,1
1550х1350х1750,1245кг
ДН2-03-250-2 1800-9600б/ч, доза до 800мл
1,1
1550х1355х1750,1300кг
ДНЗ-01-125 7500б/чж.б.,с.б.доза250-1000 мл.
1,1
1355х1550х1865,1430кг
ДНЗ-03-125 7500б/ч,ж.б.80-300 мл.
1,1
1355х1550х1865,1430кг
ДНЗ-03-125-2 3780-б/ч ж.б.,с.б. доза 800-3000мл.
1,1
1355х1550х1865,1600кг
       
         
В2-ФНА,на кусковую тушенку
Марка
Производ-сть
Мощность
Габариты

АВТОМАТ ФАСОВОЧНО-НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

       
       
В2-ФНА
7200б/ч,ж.б.9,8,12 доза до 1 кг
5,2
2700х1335х1880,2500кг
       
       
       
       
         
Б4-КДН-16, зел.гор., кукуруза с заливкой
Марка
Производ-сть
Мощность
Габариты

Автомат дозировочно-наполнительный Б4-КДН-22

       
       
Б4-КДН-16
4800-9600б/ч,с.б.0,5-1л.,ж.б.12,13
1,1
1330х2120х2240,1250кг
       
       
       
       
         
Б4-КДН-22, зел.гор., кукуруза с заливкой
Марка
Производ-сть
Мощность
Габариты

       
       
Б4-КДН-22
4800-9600б/ч,с.б.0,5-1л.,ж.б.12,13
1,1
1330х2120х2240,1250кг
       
       
       
       
         
Наполнительная система
AI-7500
Марка
Производ-сть
Мощность
Габариты

Наполнительная система

       
       
AI-7500
с банкой 1л: 4000-4500 жест.б/ч 7000-7500 ст.б/ч
3
1500х3500
       
       
       
       
       
Марка
Производ-сть
Мощность
Габариты

Дозировочно-наполнительный автомат Ж7-ДНГ-6

       
       
Ж7-ДНГ-6
63-125 бан\мин
1.5
2360х1370х1900
Ж7-ДНT-1-6
40 – 160
1,65
2100x1590x1950
Ж7-ДНТ-2-6
40 -160
1,1
2150x1650x2150-2280